Etyka w reklamie i marketingu

Etyka w reklamieChoć w marketingu bezpośrednim można wykorzystać wiele skutecznych, nowatorskich rozwiązań, dość często pojawia się pytanie związane z etycznym wymiarem takiej działalności. Etyka, również w biznesie, odgrywa bardzo ważną rolę, zatem naruszanie jej podstawowych zasad jest poważnym (a niestety dość często popełnianym) błędem.

Które działania związane z marketingiem bezpośrednim wzbudzają najwięcej wątpliwości?

Wykorzystanie danych osobowych

Wiele wątpliwości wiąże się z nieprawidłowym wykorzystywaniem danych osobowych. Niewłaściwe wykorzystywanie takich danych jest nie tylko sprzeczne z zasadami etyki, jest też sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem (a szczególnie z ustawa o ochronie danych osobowych). Aby w związku z przetwarzaniem danych osobowych być w zgodzie i z prawem, i z normami etycznymi, należy zawsze informować odbiorców o ich prawach, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz reagować na żądania tych osób, które życzą sobie usunięcia swych danych z bazy posiadanej przez firmę. Nie można również przetwarzać danych osób, które nie wyraziły na to zgody bądź też przetwarzać ich w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały one zebrane. Bez wiedzy tych osób nie można również przekazywać informacji na ich temat osobom trzecim.

  • Etyka zawodowa

Ochrona zbioru danych osobowych

Kolejna istotna kwestia, która wiąże się z ochroną danych osobowych, to należyta ochrona nad takim zbiorem informacji. Każdy, kto gromadzi informacje o swych klientach, musi zadbać o należyte zabezpieczenie tych informacji przed innymi. Kolejną istotną sprawą związaną z marketingiem bezpośrednim i jego etyką staje się kwestia nadużywania prywatności nabywców. Każdy ma przecież do niej prawo. Wiele kwestii spornych wiąże się również z zakresem informacji, które są gromadzone na temat poszczególnych osób. Ważny jest też sposób zbierania danych osobowych. Wiele firm wykorzystuje do tego celu ankiety, co jest niezgodne z zasadami etyki.

Manipulowanie nabywcami

Wiele dyskusji prowadzono także w związku z manipulowaniem nabywcami w celu skłonienia ich do złożenia zamówienia. Niekiedy w kontakcie z klientem firmy korzystają ze zbyt agresywnej argumentacji lub udzielają nierzetelnych informacji. Zdarza się również, że zataja się przed klientami te wiadomości, które mogą negatywnie odbić się na procesie sprzedaży.